Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Layur praktijk online trainingen
Dit document is voor het laatst aangepast op: 02-06-2020
 
Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis.
 
Layur praktijk:
Layur praktijk gevestigd op de Zandstraat 45 a in Culemborg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30 25 8572, BTW nummer 1299 5353 2B01;
 
Klant:
De rechtspersoon die op de Website een bestelling voor een online training plaatst.
 
Inloggegevens:
De combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website.
 
 
Training(en):
De door Layur praktijk geboden kennistrainingen.
 
Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Klant en Layur praktijk die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de klant de training bij Layur praktijk koopt;
 
Privacy Statement:
De privacyverklaring van Layur praktijk, die te vinden is op de Website.
 
Website:
De website van Layur praktijk, waarop de training wordt aangeboden;
 
Online Leeromgeving:
De online omgeving waarop de Klant de kennistrainingen kan volgen van Layur praktijk.
 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Layur praktijk met betrekking tot de kennistrainingen op de online leeromgeving. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden.
2.    Layur praktijk is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
3.    Indien Klant de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Layur praktijk tot vergoeding van kosten of schade is gehouden.
4.    Indien Layur praktijk niet telkens nauwkeurige naleving van deze algemene voorwaarden eist, betekent dat niet dat deze algemene voorwaarden niet meer van toepassing zijn. Layur praktijk kan strikte naleving van deze algemene voorwaarden blijven verlangen.
5.    Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q.
 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1.    Alle aanbiedingen van Layur praktijk met betrekking tot de trainingen zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
2.    De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Klant via telefoon, email of schriftelijk.
3.    Layur praktijk heeft het recht zonder opgaaf van reden het verlenen van (nadere) Diensten aan een (potentiële) Klant te weigeren.
4.    Layur praktijk is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.
 

Artikel 4. Licentie

1.    Layur praktijk verleent aan Klant een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de Trainingen.
2.    Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst.
3.    Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
4.    De Klant mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor prive gebruik.
 

Artikel 5. Prijs en betaling

1.    De vermelde prijs van de training is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
2.    BTW is inbegrepen in de vermelde prijs. Op de Website zal zoveel mogelijk melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
3.    De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden.
 
 

Artikel 6. Rechten en plichten Layur praktijk

1.    Layur praktijk garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.
2.    Layur praktijk spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.
3.    Layur praktijk behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de trainingen . Layur praktijk zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de training  inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
4.    Layur praktijk kan de training mogelijk uitbreiden met nieuwe kennis.  Trainingen en modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Klant gebruik wenst te maken van deze Trainingen en modules zijn hier opnieuw kosten aan verbonden.
5.    Layur praktijk verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin de Klant wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Layur praktijk. Tenzij de Klant aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Klant deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
 

Artikel 7. Rechten en plichten Klant

1.    Tijdens het bestelproces moet de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover Layur praktijk voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
2.    De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.
3.    Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Layur praktijk daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
4.    De Klant verkrijgt bij het aangaan van de Overeenkomst het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Online Leeromgeving te gebruiken voor het volgen van de aangeschafte Training(en).
5.    De Klant dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan de Klant worden gevraagd tijdens het registratieproces.
 

Artikel 8. Garantie, refunds & reclame

1.    Layur praktijk staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat de Klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Layur praktijk geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of design fouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Layur praktijk.
2.    Gebreken in de beveiliging van de door Klant opgeslagen informatie op de systemen van Layur praktijk, gebreken als gevolg van handelingen van de Klant zelf of van andere Klanten of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Klant.
3.    De Klant dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.
 
 
 

 Artikel 09. Intellectuele eigendomsrechten

 

1.    Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Online training en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Layur praktijk ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Layur praktijk.
2.    Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
3.    Het is de Klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.
 
 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1.    Alle door Layur praktijk gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Layur praktijk verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Layur praktijk te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Layur praktijk verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Layur praktijk verleent daarbij geen enkele garantie.
2.    Layur praktijk is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de training.
3.    Voor zover Layur praktijk aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van de Dienst.
4.    De Klant zal Layur praktijk en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Klant van de training.
 

Artikel 11. Overmacht

1.    Layur praktijk is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
1.    Een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Layur praktijk;
2.    Onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;
3.    Belemmeringen als gevolg van de door Klant benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur;
4.    Werkstakingen;
5.    Brand;
2.    Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Klant het recht om de Overeenkomst door ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Layur praktijk tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.
3.    Indien Layur praktijk door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
 

 

Artikel 12. Privacy

1.    Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Layur praktijk verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Layur praktijk en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.
2.    Layur praktijk en Klant zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen met zorg te behandelen. Informatie is vertrouwelijk wanneer één van partijen bij het verschaffen van die informatie aangeeft dat het vertrouwelijk is of wanneer uit de aard van die informatie vertrouwelijkheid voortvloeit.
3.    Layur praktijk is gerechtigd gegevens van Klant te gebruiken voor de mailing van Layur praktijk. Indien de gegevens of het product reeds geopenbaard zijn door of met toestemming van Klant kan Layur praktijk in een mailing verwijzen naar het geleverde product.
4.    Verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden zonder toestemming van de wederpartij is slechts mogelijk wanneer de partij op grond van de wet of rechterlijke uitspraak gedwongen is deze te verschaffen. De partij is in dat geval niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
5.    Overige verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden is slechts mogelijk met toestemming van de wederpartij.
 

 

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

1.    Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.    Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.
3.    Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Layur praktijk aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Klant onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Layur praktijk is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Klant verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.
4.    Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.